Hombu Dojo International Kyu Grading Syllabus

Beginner – 12th Kyu & 12th – 11th Kyu

Kihon

From Shizentai
Choku Tsuki x 10
Age Uke x 10
Gedan Barai x 10

From Heisoku Dachi
Mae Geri x 10

Kumite

Attacker choku tsuki x 10
Defender Age Uke x 10

11th – 10th Kyu

Kihon

From Shizentai
Choku Tsuki x 10
Age Uke x 10
Gedan Barai x 10

From Heisoku Dachi
Mae Geri x 10

Kumite

Attacker choku tsuki x 10
Defender Age Uke x 10

Everything by count.

10th kyu – 9th Kyu

KIHON

From shizentai - choku tsuki x 10
From heisoku dachi - mea geri x 10
Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)

Forward oi tsuki chudan
Back age uke
Forward soto uke
Back gedan barai
From zenkutsu dachi – gyaku tsuki x 10

KUMITE

Gohon kumite (Jodan) to count

KATA

Heian Shodan to count

9th kyu – 8th Kyu

KIHON

Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)

Forward oi tsuki chudan
Back age uke
Forward soto uke
Back shuto uke
Forward uchi uke
Back gedan barai
Forward mae geri
Forward yoko geri kiage (kiba dachi)
Forward yoko geri kekomi (kiba dach)

KUMITE

Gohon kumite (Jodan & chudan)

KATA

Heian Shodan

8th – 7th Kyu

KIHON

Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)

Forward oi tsuki chudan
Back age uke
Forward soto uke
Back shuto uke
Forward uchi uke
Back gedan barai
Forward mae geri
Forward mawashi geri
Forward yoko geri kiage (kiba dachi)
Forward yoko geri kekomi (kiba dach)

KUMITE

Gohon kumite (jodan & chudan)

KATA

Heian Nidan

7th – 6th Kyu

KIHON

Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)

Forward oi tsuki chudan
Forward gyaku tsuki
Back age uke gyaku tsuki
Forward soto uke gyaku tsuki
Back shuto uke
Forward uchi uke gyaku tsuki
Back gedan barai gyaku tsuki
Forward mae geri
Forward mawashi geri
Forward yoko geri kiage (kiba dachi)
Forward yoko geri kekomi (kiba dach)

KUMITE

Gohon kumite (jodan, chudan & mae geri)

KATA

Heian Sandan

6th – 5th Kyu

KIHON

Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)

Forward oi tsuki chudan
Forward gyaku tsuki
Back age uke mae geri
Forward soto uke yoko empi
Back shuto uke nukite
Forward uchi uke gyaku tsuki
Forward gedan barai gyaku tsuki
Forward mae geri oi tsuki
Forward mawashi geri
Forward yoko geri keage (kiba dachi)
Forward yoko geri kekomi (kiba dach)

KUMITE

Kihon ippon kumite (jodan, chudan & mae geri)

KATA

Heian Yondan

5th – 4th kyu

KIHON

Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)

Forward oi tsuki chudan
Forward gyaku tsuki
Back age uke mae geri
Forward soto uke yoko empi
Back shuto uke nukite
Forward uchi uke gyaku tsuki
Forward gedan barai, hift back uchi uke, drive forward gyaku tsuki
Forward mae geri oi tsuki
Forward mawashi geri
Forward yoko geri keage (kiba dachi)
Forward yoko geri kekomi (kiba dach)
Forward ushiro geri

KUMITE

Kihon ippon kumite (jodan, chudan, mea geri & mawashi geri)

KATA

Heian Godan

4th – 3rd Kyu

KIHON

Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)

Forward sanbon-zuki
Back age-uke mae-geri.
Forward soto-uke yoko empi
Back shuto-uke nukite
Forward uchi-uke gyaku-zuki
Forward gedan barai, hift back uchi uke, drive forward gyaku tsuki
Forward mae-geri chudan mae-geri jodan (ren-geri).
Forward mawashi geri
Forward yoko geri keage (kiba dachi)
Forward yoko geri kekomi (kiba dach)
Forward ushiro geri
Forward kaiten shinagara uraken gyaku tsuki
Forward jodan shuto uchi

KUMITE

Kihon ippon kumite (jodan, chudan, mea geri, mawashi geri)

KATA

Tekki Shodan

3rd – 2nd Kyu

KIHON

Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)

Forward sanbon-zuki
Back age-uke mae-geri.
Forward soto-uke yoko empi, uraken
Back shuto-uke mae geri nukite
Forward uchi-uke kizami tsuki gyaku-zuki
Forward gedan barai, hift back uchi uke, drive forward gyaku tsuki
Forward mae-geri chudan mae-geri jodan (ren-geri).
Forward mawashi geri gyaku tsuki
Forward yoko geri keage yoko geri kekomi (same leg in zenkutsu dachi)
Forward ushiro geri
Forward kaiten shinagara uraken gyaku tsuki
Forward jodan shuto uchi

KUMITE

Jiyu-ippon kumite (jodan, chudan, mae, mawashi, yoko, ushiro)

KATA

Bassai Dai

2nd – 1st Kyu

KIHON

Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)

Forward sanbon-zuki
Back age-uke mae-geri.
Forward soto-uke yoko empi, uraken
Back shuto-uke mae geri nukite
Forward uchi-uke kizami tsuki gyaku-zuki
Forward mae geri mawashi geri (ren-geri).
Forward mawashi geri gyaku tsuki
Forward yoko geri keage yoko geri kekomi (same leg in zenkutsu dachi)
Forward ushiro geri gyaku tsuki
Forward kaiten shinagara uraken gyaku tsuki
Forward jodan shuto uchi
Forward yori ashi gyaku tsuki step forward gedan barai yori ashi gyaku tsuki gedan barai

KUMITE

Jiyu-ippon kumite (jodan, chudan, mae, mawashi, yoko, ushiro)

KATA

Tokui-gata. Choose from: Bassai-dai, Kanku-dai, Jion, Enpi.
Examiner imposes kata from: Heian Shodan – Godan, Tekki Shodan