Skip to:  8th kyu(red)      7th kyu(yellow)      6th kyu(green)      5th kyu(purple)      4th kyu(purple stripe)      3rd kyu(brown)      2nd kyu(brown one stripe)      1st kyu(brown two stripes)

For DAN Grading Syllabus please go to HDKI.ORG

Beginner - 12th (one stripe)
12th - 11th Kyu (two stripes)

Everything by count

Kihon
From shizentai
Choku zuki x 10
Age uke x 10
Gedan barai x 10

From heisoku dachi
Mae geri x 10

Kumite
Attacker choku zuki x 10
Defender age uke x 10

 

11th – 10th Kyu (three stripes)

Everything by count

Kihon
From shizentai
Choku zuki x 10
Age uke x 10
Gedan barai x 10

From heisoku dachi
Mae geri x 10

 

10th – 9th Kyu (Orange Belt)

Kumite
Attacker choku zuki x 10
Defender age uke x 10

KIHON
From shizentai - choku zuki x 10
From heisoku dachi - mea geri x 10
Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)
Forward oi zuki chudan
Back age uke
Forward soto uke
Back gedan barai
From zenkutsu dachi – gyaku zuki x 10

KUMITE
Gohon kumite (Jodan) to count

KATA
Heian Shodan by count

9th to 8th Kyu (Red Belt)

KIHON
Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)
Forward oi zuki chudan
Back age uke
Forward soto uke
Back shuto uke
Forward uchi uke
Back gedan barai
Forward mae geri
Forward yoko geri keage (kiba dachi)
Forward yoko geri kekomi (kiba dach)

KUMITE
Gohon kumite (jodan & chudan)

KATA
Heian Shodan

8th to 7th Kyu (Yellow Belt)

KIHON
Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)
Forward oi zuki chudan
Back age uke
Forward soto uke
Back shuto uke
Forward uchi uke
Back gedan barai
Forward mae geri
Forward mawashi geri
Forward yoko geri keage (kiba dachi)
Forward yoko geri kekomi (kiba dach)

KUMITE
Gohon kumite (jodan & chudan)

KATA
Heian Nidan

7th to 6th Kyu (Green Belt)

KIHON
Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)
Forward oi zuki chudan
Forward gyaku zuki
Back age uke gyaku zuki
Forward soto uke gyaku zuki
Back shuto uke
Forward uchi uke gyaku zuki
Back gedan barai gyaku zuki
Forward mae geri
Forward mawashi geri
Forward yoko geri keage (kiba dachi)
Forward yoko geri kekomi (kiba dach)

KUMITE
Gohon kumite (jodan, chudan & mae geri)

KATA
Heian Sandan

6th to 5th Kyu (Purple Belt)

KIHON
Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)
Forward oi zuki chudan
Forward gyaku zuki
Back age uke mae geri
Forward soto uke yoko empi
Back shuto uke nukite
Forward uchi uke gyaku zuki
Forward gedan barai gyaku zuki
Forward mae geri oi zuki
Forward mawashi geri
Forward yoko geri keage (kiba dachi)
Forward yoko geri kekomi (kiba dach)

KUMITE
Kihon ippon kumite (jodan, chudan & mae geri)

KATA
Heian Yondan

5th to 4th Kyu (Purple with Stripe Belt)

KIHON
Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)
Forward oi zuki chudan
Forward gyaku zuki
Back age uke mae geri
Forward soto uke yoko empi
Back shuto uke nukite
Forward uchi uke gyaku zuki
Forward gedan barai, shift back uchi uke, drive forward gyaku zuki
Forward mae geri oi zuki
Forward mawashi geri
Forward yoko geri keage (kiba dachi)
Forward yoko geri kekomi (kiba dach)
Forward ushiro geri

KUMITE
Kihon ippon kumite (jodan, chudan, mea geri & mawashi geri)

KATA
Heian Godan

4th to 3rd Kyu (Brown Belt)

KIHON
Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)
Forward sanbon zuki
Back age uke mae geri
Forward soto uke yoko empi
Back shuto uke nukite
Forward uchi uke gyaku zuki
Forward gedan barai, shift back uchi uke, drive forward gyaku zuki
Forward mae geri chudan oi zuki chudan
Forward mawashi geri
Forward yoko geri keage (kiba dachi)
Forward yoko geri kekomi (kiba dach)
Forward ushiro geri
Forward kaiten shinagara uraken gyaku zuki
Forward jodan shuto uchi

KUMITE
Kihon ippon kumite (jodan, chudan, mea geri, mawashi geri)

KATA
Tekki Shodan

3rd to 2nd Kyu (Brown with one stripe Belt)

KIHON
Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)
Forward sanbon zuki
Back age uke mae geri
Forward soto uke yoko empi, uraken
Back shuto uke mae geri nukite
Forward uchi uke kizami zuki gyaku zuki
Forward gedan barai, shift back uchi uke, drive forward gyaku zuki
Forward mae geri chudan oi zuki chudan
Forward mawashi geri gyaku zuki
Forward yoko geri keage yoko geri kekomi (same leg in zenkutsu dachi)
Forward ushiro geri
Forward kaiten shinagara uraken gyaku zuki
Forward jodan shuto uchi

KUMITE
Jiyu ippon kumite (jodan, chudan, mae, mawashi, yoko, ushiro)

KATA
Bassai Dai

2nd to 1st Kyu (Brown with two stripes Belt)

KIHON
Step forward zenkutsu dachi, gedan barai
(Everything x 4)
Forward sanbon zuki
Back age uke mae geri
Forward soto uke yoko empi, uraken
Back shuto uke mae geri nukite
Forward uchi uke kizami zuki gyaku zuki
Forward mae geri mawashi geri (same leg)
Forward mawashi geri gyaku Zuki
Forward yoko geri keage yoko geri kekomi (same leg in zenkutsu dachi)
Forward ushiro geri gyaku Zuki
Forward kaiten shinagara uraken gyaku Zuki
Forward jodan shuto uchi
Forward yori ashi gyaku Zuki step forward gedan barai yori ashi gyaku Zuki gedan barai

KUMITE
Jiyu ippon kumite (jodan, chudan, mae, mawashi, yoko, ushiro)

KATA
Tokui gata. Choose from: Bassai-dai, Kanku-dai, Jion, Enpi.

Examiner imposes kata from: Heian Shodan – Godan, Tekki Shodan

Heian Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan

Tekki Shodan

Ist Kyu Kihon